CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN3MC-A Print

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 16-3-20

BỮA TIỆC LỜI CHÚA: Phúc Âm Thánh Luca. (4: 24-30)

"KHÔNG CÓ TIÊN TRI NÀO ĐƯỢC ĐÓN TIẾP TẠI QUÊ HƯƠNG MÌNH" (C. 24)

Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria". Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi (C.30).

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: BẠN ĐỪNG BỎ CUỘC KHI NGƯỜI NHÀ KHÔNG ĐÓN NHẬN.

Thiên Chúa đã tạo ra một dân tộc cho riêng để thực hiện kế hoạch cứu rỗi của ngài cho toàn thể nhân loại. Ít-ra-en là dân tộc được Chúa chọn. Thiên Chúa đã sai Con đến thế gian qua dân Ít-ra-en. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria đã sinh hạ con trai là Giêsu và Người trở thành vị Thiên Chúa - Người. Con Thiên Chúa đã đến nhà mình nhưng họ đã từ chối ngài. "Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận."(Ga. 1, 11)

Chúa Giêsu đã kể cho dân chúng hai câu chuyện có thật khiến họ nổi giận vì điều đó làm họ tổn thương rất nhiều: Thiên Chúa từ chối cứu các góa phụ ở Ít-ra-en nhưng là góa phụ nước ngoài ở Zarephah. Thiên Chúa từ chối cứu những người phong cùi ở Ít-ra-en nhưng một người đàn ông dân ngoại tên Naaman, người Syria. Mặc dù Thiên Chúa đã sai Con MỘt là Chúa Giêsu, trước tiên đến Ít-ra-en, nhiều người Do Thái đã từ chối Ngài.

Thiên Chúa là Chúa Cha trên trời của toàn thể nhân loại. Thiên Chúa yêu thương tất cả con cái của mình và muốn cứu tất cả họ. Nhưng đó còn phụ thuộc vào niềm tin của mỗi cá nhân. "Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa."(Ga. 1, 13)

Mặc dù người Do Thái muốn giết Chúa Giêsu, nhưng họ không thể đạt được điều họ muốn. Quyền năng của Thiên Chúa luôn thắngvượt trên quyền lực của con người. Chúa Giêsu chỉ đi qua giữa họ và đi khỏi họ. Sự sống hay cái chết nằm trong tay của Thiên Chúa chứ không phải là của con người. Chúa Giêsu đã bỏ đi khỏi kế hoạch giết người của họ một vài lần như thế bởi vì giờ của ngài chưa đến.

Bất cứ ai muốn được cứu rỗi phải khiêm tốn và cầu nguyện thay vì kiêu ngạo và phải chết. Mỗi người muốn vào Nước Trời phải ăn năn sám hối tội lỗi mình và tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian.

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa."(Ga. 3, 16-18)

"Thiên Chúa đã tạo nên bạn mà không có bạn, Ngài sẽ không cứu bạn mà không cần bạn."(St Augustine, Sermo 169, 13 (PL 38.923)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 3-16-20

Gospel LK 4: 24-30

Jesus said to the people in the synagogue at Nazareth: "Amen, I say to you, no prophet is accepted in his own native place. Indeed, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah when the sky was closed for three and a half years and a severe famine spread over the entire land. It was to none of these that Elijah was sent, but only to a widow in Zarephath in the land of Sidon. Again, there were many lepers in Israel during the time of Elisha the prophet; yet not one of them was cleansed, but only Naaman the Syrian." When the people in the synagogue heard this, they were all filled with fury. They rose up, drove him out of the town, and led him to the brow of the hill on which their town had been built, to hurl him down headlong. But he passed through the midst of them and went away.

Reflection:

God made a people for his own to carry out his salvation plan for mankind. Israel is God's chosen one. God sent the Son to the world through the people of Israel. By the power of the Holy Spirit, the blessed virgin Maria gave birth to the son Jesus, and he became God made Man. The Son of God came to his house but they denied him. "He came to what was his own, but his own people did not accept him."(Jn. 1, 12)

Jesus told the people two true stories made them furry because it hurted them very much. God refused to save widows in Israel but a foreign widow i Zarephah. God refused to save lepers in Israel but a foreign man, Naaman the Syrian. Although God sent the Son, Jesus, first to Israel, many Jews denied Him.

God is the heaenly Father of all humankind. God loves all his children and wants to save all of them. But It depends on the faith of each individual. "But to those who did accept him he gave power to become children of God, to those who believe in his name."(Jn. 1, 13)

Although the Jews wanted to kill Jesus, they could not get what they wished. The power of God is always over the power of men. Jesus just passed by through the midst of them and went away. The life or death is in the hands of God, not the human. Jesus walked away from their murdering plan a few times like that because his hour has not come.
Anyone who wants to be saved must be humble and pray rather than be arrogant and must die. Everyone who wants to enter the Kingdom of heaven must repent from sins and believe in Jesus, the Son of God, a Savior of the world.

"For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God."(Jn. 3, 16-18)

"God who created you without you, will not save you without you"(St Augustine, Sermo 169, 13 (PL 38,923)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------