CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN3MC-A Print

qua1955 .

BỮA TIỆC Lời Chúa - Thứ Ba 17-3-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (18: 21-35): CẦN THA THỨ LÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

           *FORGIVENESS IS HEALING*

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả". Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình"

CẢM NGHIỆM SỐNG SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Thiên Chúa là tình yêu và công bằng. Khi một người hầu không thể trả được nợ của mình, "Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y."(Mt. 18, 27) Người chủ đã tha thứ cho anh ta cho khoản nợ hoàn toàn chứ không phải một phần. Chúa Giêsu yêu cầu mọi người phải như là người chủ tha thứ từ trong lòng.

Tha thứ không phải là một điều dễ dàng để làm. Tại sao vậy? Khi ai đó xúc phạm tôi, nó sẽ tạo ra sự thù hận trong lòng. Nó sẽ tách khỏi tình yêu giữa hai bên. Chúa Giêsu nói hãy tha thứ từ trong lòng và điều đó khiến tôi tìm được cách tha thứ như Chúa muốn. Đó là tình yêu. Với tình yêu trong lòng, sự tha thứ có thể dễ dàng thực hiện.

Ở một khía cạnh khác của sự tha thứ, tôi tha thứ cho người khác vì Thiên Chúa yêu thương và tha thứ cho những tội lỗi không thể tha thứ của tôi. Tôi cũng tha thứ cho người khác như sự công bằng của Thiên Chúa.

Thiên Chúa là tình yêu và công bằng; do đó, mọi người sẽ bị phán xét vào ngày sau hết theo hành vi của mỗi người khi sống trên trần gian. Nếu tôi không tha thứ, Chúa sẽ không tha thứ cho tội lỗi của tôi. Nếu tôi không yêu thương tha nhân, tôi cũng sẽ bị tách khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Trong việc tha thứ cho người khác hay không, đó là một sự tự do lựa chọn và hậu quả của nó sẽ tuỳ theo đó. Mọi người nên tự hỏi mình có muốn được cứu rỗi hay không. Lời dạy rõ ràng của Chúa Giêsu là sự phán xét sẽ đến với mọi người, và không ai có thể thoát khỏi nó.

Mỗi người đều có một ý chí tự do do Thiên Chúa ban cho, và lựa chọn đúng đắn là làm theo những gì Chúa Giêsu đã dạy. Yêu như Chúa yêu, và tha thứ như Chúa tha thứ để được Chuá thứ tha.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 3-17-120

Gospel MT 18: 21-35

Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?" Jesus answered, "I say to you, not seven times but seventy-seven times. That is why the Kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. At that, the servant fell down, did him homage, and said, 'Be patient with me, and I will pay you back in full.' Moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, 'Pay back what you owe.' Falling to his knees, his fellow servant begged him, 'Be patient with me, and I will pay you back.' But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt. Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed, and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, 'You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?' Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart."

Reflection:

God is love and justice. When a servant could not pay his debt, "Moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan."(Mt. 18, 27) The master forgave him for the loan completely, not partially. Jesus asked everyone must act as the master to forgive from the heart.

Forgiveness is not an easy thing to do. Why so? When someone offends me, it will create hatred in the heart. It will separate from the love between parties. Jesus said to forgive from the heart and it makes me find the way to forgive as God wants. That is love. With love in heart, forgiveness can be easily done.

In another aspect of forgiveness, I forgive others because God loves and forgives my unforgivable sins. I also forgive others as the justice of God.

God is love and justice; therefore, everyone would be judged on the last day according to the conduct of each person while lives on earth. If I do not forgive, God would not forgive my sins. If I do not love others, I would be separated from the love of God, too.

In forgiving others or not, it is a free choice and its consequence would follow it accordingly. Everyone should ask myself if I want to be saved or not. A clear teaching of Jesus is that the judgment would come to everyone, and no one can escape from it.

Everyone has a free will given by God, and the right choice is to do what Jesus taught. Love as God loves, and forgive as God forgive to be forgiven.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------