CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN14TN-A Print

qua1955

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 10-7-20

Tin Mừng Thánh Mátthêu (10, 16-23): CÁC CON HÃY KHÔN NGOAN NHƯ CON RẮN

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

"Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến."

Suy niệm: SỐNG ĐƠN SƠ NHƯ CHIM BỒ CÂU

Thiên Chúa là tình yêu! Thiên Chúa là Cha trên trời đã sai Con Một là Chúa Giêsu đến trong thế gian để cứu loài người khỏi tội lỗi và cái chết trong hoả ngục đời đời. Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha và toàn thể nhân loại. Cũng vậy, các mộn đệ yêu mến Chúa Giêsu và con người nên họ được khuyến khích mang Chúa Giêsu đến tận cùng thế giới.

Tình yêu mạnh hơn cái chết. Nhiều người sống với tình yêu và hy sinh cho người khác được sống trong suốt lịch sử loài người. Là Kitô hữu, mọi người phải yêu mến Thiên Chúa trên hết và yêu mến tất cả các linh hồn. Họ phải can đảm đối mặt với mọi nguy hiểm ngay cả cái chết.

Những tên phản Kitô ở khắp mọi nơi ngày nay. Không người Kitô hữu nào chống lại kẻ thù một mình bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và bảo vệ họ khỏi đánh mất đức tin của họ để được cứu rỗi cho đến lúc cuối cùng. Không người Kitô nào nên thỏa hiệp với kẻ thù vì đạt được những lợi ích trần gian. "Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy."(Mt. 16, 25)

Nếu tất cả các Kitô hữu thực sự yêu mến Chúa Giêsu, họ cũng phải yêu mến các linh hồn giống như Chúa Giêsu và các tông đồ. Có một câu nói, "Một người Công giáo thực sự phải quan tâm đến phần rỗi của tha nhân."

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."(Ga. 16, 33) Và "Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật."(Ga 14, 16-17) Đó là những gì Chúa Giêsu cũng đang nói với tất cả các Kitô hữu ngày hôm nay.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 7-10-20

Gospel MT 10: 16-23

Jesus said to his Apostles: "Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves; so be shrewd as serpents and simple as doves. But beware of men, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues, and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death. You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to another. Amen, I say to you, you will not finish the towns of Israel
before the Son of Man comes."

Reflection:

God is love! God the Heavenly Father sent His only Son, Jesus, to come into the world to save mankind from sin and death in eternal hell. Jesus loves the Father and all humanity. Likewise, disciples love Jesus and people so they are encouraged to bring Jesus to the ends of the world.

Love is stronger than death. Many people live with love and make sacrifices for others to live throughout human history. As Christians, everyone must love God above all and love all souls. They must have the courage to face all dangers, even death.

Antichrists are everywhere today. No Christian will fight his enemies alone because the Holy Spirit will guide and protect them from losing their faith for salvation to the end. No Christian should compromise with his enemies for worldly gain. "For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it."(Mt. 16, 25)

If all Christians truly love Jesus, they must love souls like Jesus and the apostles. There is a saying, "A true Catholic must care about the salvation of others."

Jesus said to his disciples: "In the world, you will have trouble, but take courage, I have conquered the world."(Jn. 16, 33) And "I will ask the Father, and he will give you another Advocate to be with you always, the Spirit of truth."(Jn. 14, 16-17) That is what Jesus is also saying to all Christians today.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

----------------------------------