MOI NGAY SONG MOT CAU KINH THANH - THU NAM-TUAN PHUC SINH Print

MỖI NGÀY SỐNG MỘT CÂU KINH THÀNH - THỨ NĂM TUẦN PHỤC SINH-A

"Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Gierusalem, kêu gọi họ sám hối, để được ơn tha tôi. Chính anh em là chứng nhân về những điều này." (Luca 24, 47-48)

- Tôi đã được nghe Lời Chúa nói hôm nay trong thánh lễ, khi đọc Kinh Thánh, tôi cần bước ra để rao giảng cho mọi người trong môi trường sống. Chính bạn cần làm chứng cho Chúa bằng việc làm cho tha nhân.

Đầy tớ Vô ích

--------------------