MOI NGAY MOT CAU KINH THANH -THU BAY SAU CN5MC-A Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

THU BẢY-SAU CN5-MC-A : "Ông không tự mình nói ra; nhưng vì ông ta là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân." (Ga 11, 50-52)

* Ông Cai-pha đã nói về cái chết của Đức Ki-tô, nhằm quy tụ những người Do thái cũng như dân ngoại khắp nơi thành con cái Thiên Chúa. Bạn và tôi cần hy sinh cho gia đình, giáo xứ cũng là Hội thánh, là hai gia đình của mình bằng sự tôn trọng sự khác biệt của nhau và bình đẳng với nhau.