DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 2= SU AC Print

          2- SU+. ÁC LAN TRầN KHA('P NƠI (1)

1-      Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên NgườI đã để họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, lòng họ đày bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết ngườI, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu, vu oan váo vạ. ( Rom.1, 28-29)

2-      Sự ác đang hoành hành khắp nơi, từ cá nhân, gia đình, quốc gia đến thế giớI ở mọI mức độ trầm trọng khác nhau dang xảy ra hiện nay.

3-      Thiên Chúa đã dựng nên con ngườI làm một vớI nhau: Và trên sườn đã rút tự ngườI, Yavê Chúa đã xây thành ngườI đàn bà, đoạn NgườI dẫn đến vớI người.         ( KhởI nguyên 2, 22 )

4-      Adam và Èva đã nhận ra nhau. Anh em ta đã nhận ra nhau nhưng vẫn còn khoảng cách. Đến ngày cánh chung mớI nhận ra nhau.

5-      Sự ác đã chia rẽ con ngườI, theo Thánh Kinh: Adam đã đổ lỗI cho E-và; vợ chồng đấu tranh vớI nhau: NgườI đàn bà mà Chúa đã dặt bên tôi, chính y thị đã hái trái cây ấy cho tôi, nên tôi đã ăn. (Kn.3, 12)

6-      Adam va Evà đấu tranh nhau, chưa nhận là của nhau. ( Kn. 3, 16 ) Anh em giết nhau: Cain và Abel (Kn.4,1-8 ) Giuse bị anh em bán. (Kn. 37,12-15). Con ngườI chia rẽ nhau: Tháp Babel la biểu hiệu.

7-      Lịch sử là một chuỗi những cuộc tranh chấp quyền lợi. Kac-mac, Cộng sản, Tư bản, Nô lệ.. . Kinh nghiệm về sự ác: ngườI là chó sói của ngườI; Việc tùng xẻo, trống đánh cắt từng miếng thịt, chẻ nứa leo lên xuống. Phim Sám hối: tàn ác con người.

(còn tie^'p)