DOI SONG MOI TRONG THAN KHI# 3=SU BAT LUC (tiep) Print

 

3- SỰ BẤT LỰC CỦA CÁI ÁC

B- Đức Giêsu là Chúa và là Đấng giải phóng tôi:         Jesus10withchildinheaven                                 

1-   1-Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự Sống trong Đức Giêsu Kitô đã giải thoát tôi khỏi luật của tộI và sự chết. Điều mà lề luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm...                                                 ( Rom. 8, 2-3 )

2- Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cõi đầy ánh sáng. NgườI đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử ta được ơn cứu chuộc,...           ( Col. 1, 12-14 )

B- Con ngườI đã kiêu căng, buông theo dục vọng:

1- Thiên Chúa đã dựng con ngườI là Một, nhưng con ngườI đã chia rẽ nhau. Họ khoe mình là khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điêù ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn.          (Rom. 1, 22-24 )

2- Hãy mang tòan bộ binh giáp của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu chứơc của ma quỷ, vì chúng ta chiến đấu không phải vớI phàm nhân, nhưng là vớI những quyền lực thần thiêng, vớI những bậc thống trị thế giớI tối tăm này.      ( Eph. 6, 11-12 )

Chú ý chia sẻ những kinh nghiệm tôi đã đảy lui sự ác hoành hành trong tôi qua nhiều hoàn cảnh cuộc sống.

C- Đức Giêsu đã chiến thắng sự ác trong sự chết:

Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, ngườI không bao giờ chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối vớI Người. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết cho tộI lỗI, nhưng nay đã sống cho Thiên Chúa.    (Rom. 6, 9-11 )