GẶP GỠ ĐỨC KITO - NGÀY 13-1-2020 Print

Tuyen Pham <

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Sun, Jan 12, 2020 at 7:45 AM
Subject: [TĐCN] MẾN YÊU HẰNG NGÀY, NGÀY 13-01-2020
To:

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-01-2020

" Không có gia đình nào hoàn hảo, nhưng đừng vì thế mà con đâm lo sợ sự bất toàn, dễ đổ vỡ hay thậm chí xung đột...con phải học cách giải quyết chúng cách tích cực. Vì vậy, mỗi gia đình với những giới hạn và lỗi lầm của mình, cùng tình yêu thương bao bọc lẫn nhau, họ sẽ trở nên trường học của sự tha thứ. " (ĐGH Phanxico)

Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao.
2 tệp đính kèm

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCUAwpr2NOAF1N-ek4C24nUgCSF%2BOjKxCg%2B2EbGsxFm%3DAQ%40mail.gmail.com.

--