GẶP GỠ ĐỨC KITO - NGÀY 16-1-2020 Print

Tuyen Pham

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Wed, Jan 15, 2020 at 4:39 AM
Subject: [TĐCN] MẾN YÊU HẰNG NGÀY, NGÀY 16-01-2020
To:

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-01-2020

" Chúa không bao giờ thấy mệt khi tha thứ cho chúng ta; chỉ có chúng ta thấy mệt khi đi tìm lòng thương xót của Ngài " (ĐGH Phanxico) - trích Tông Huấn Đức Ki-tô Sống

Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

--

"Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành"

(ĐGH. Phanxicô)

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCVBr03tv-EFY9x_swQqEkr%3DZ_P3uopc8nFZzbaH6YagHA%40mail.gmail.com.

--