DAO TAO MON DE # 69 = GIAM UC HAY O GIUA BAY-DAN Print

Pope Francis to bishops: be in the midst of your flock

by vatican

The role of the bishop is to welcome with magnanimity and to be with his flock on their journey together with him in the faith. This was Pope Francis' message to new bishops on Thursday, who met with him at the end of their week-long formation course at the Vatican. In particular, Pope Francis stressed the importance of being in the midst of the people. "Go out among your faithful," he said, "even into the suburbs and peripheries of your dioceses and in all those existential peripheries where there is suffering, loneliness, human degradation." He said that Pastoral presence means journeying with the People of God: in front, pointing the way, in their midst, to strengthen unity, in the rear, to guara ...

Đức Thánh Cha với các đức giám mục : hãy ở giữa đàn, bầy

Vai trò của vị giam mục là tíêp đón bằng hành động hào hịêp và ở với đàn chiên trên hành trình của đàn cùng với nó trong đức tin. Đây là thông địêp của Đức thánh cha Phanxicô với các tân giám mục hôm thứ năm, họ đã gặp người ngày sau cùng của một tùân lễ dài hình thành lớp học của họ tại Vatican. Đặc bịêt, Đức thánh cha nhấn mạnh sự quan trọng sống ở giữa mọi người. "Hãy truỳên bá trong số tín hữu của anh em" người nói, "ngay cả đi vào những vùng phụ cận và vòng đai chung quanh giáo phận và trong tất cả những thứ ấy tồn tại chung quanh nơi có sự đau khổ, cô đơn, sự làm mất phẩm giá con người." Người nói rằng Mục tử hịên dịên có nghĩa là lộ trình đi với dân Thiên Chúa: ở phía trước họ, chỉ đường, ở giữa họ, làm mạnh thêm sự đoan kết, ở cúôi ho, cam kết không có ai bị rơi rớt ở đàng sau

Cầu xin Chúa ban Hòa bình cho Syria, hòa bình cho Trung đông, hòa bình cho cả thế giới.

__._,_.___

Đức Thánh Cha Phanxicô. Hội thánh giao thịêp, đồi thọai, đồng hành

Sự giao thịêp cho phép Hội Thánh đi vào những thực tại cụ thể của thời gian, để nói với nhân lọai. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đìêu này trong bài dĩên thuýêt của người trước phiên họp tòan thể Hội đồng Giáo hòang về Truỳên thông Xã hội. Đối với Hội Thánh, đối thọai với mọi người là cần thiết, để hỉêu rõ những kỳ vọng của họ, những ngờ vực, và hy vọng, họ là những ông, những bà đôi khi họ có chút thất vọng bởi Kitô giáo khíên cho họ có vẻ xem như vô ích và khó khăn trong khi chú ý đến truỳên thông bằng cách quýêt định một nhận thức xâu xa đìêu đó đem lại đức tin. Như khỏang thời gian cô đơn và tĩnh lặng nẩy sinh, Hội thánh có thể có mặt để lắng nghe, đối thọai, khuýên khích (động viên) làm cho sự xử dụng những kỷ thụât mới và tổ chức xã hội..

Quang Dinh - HHKT

__._,_.___