NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - NHẬN RA ĐỨC KTO Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mon, Jul 19 at 4:44 AM


Nhận Ra Đức Kitô Trong Cộng Đồng Đau Khổ

Cá nhân cũng như cộng đồng đều đau khổ. Trên khắp thế giới đâu đâu cũng
có những người bị bách hại, bị ngược đãi, bị lạm dụng, và là nạn nhân
của của những tội ác ghê tởm.

Ðâu đâu cũng có những gia đình đau khổ,
những bạn hữu đau khổ, những cộng đồng tôn giáo đau khổ, những sắc dân
đau khổ, và những dân tộc đau khổ. Trong những cộng đồng dân chúng đau
khổ này, chúng ta phải nhận ra được người Kitô đau khổ. Họ cũng được
chọn, được chúc phúc, bị tan nát, và được trao ban cho thế gian.

Khi chúng ta kêu gọi nhau đáp ứng với tiếng kêu gào của những người này
và cùng làm việc cho nền hoà bình và công chính, chúng ta đang lo lắng
cho Ðức Kitô, là người đã chịu đau khổ và chịu chết để cứu chuộc thế
gian.

Henry Neuman

--