NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wed, Jul 28 at 6:07 AM

Ðưa Tính Khí Chúng Ta Vào Việc Phục Vụ Thiên Chúa

Tính khí của chúng ta--dù là hoa hoè, lạnh lùng, hướng nội, hay hướng ngoại--thì vẫn là những gì cố định của cá tính chúng ta.

Tuy nhiên, cách chúng ta "sử dụng" tính khí hàng ngày thì có thể thay đổi nhiều. Khi chúng ta lưu tâm đến Thần Khí Thiên Chúa trong chúng ta, từ từ chúng ta sẽ đưa tính khí chúng ta vào việc phục vụ đời sống đạo đức. Như thế, tính hoa hoè đem lại sự sốt sắng đối với Nước Trời, tính lạnh lùng giúp chúng ta vững chắc trong những lúc khủng hoảng, tính hướng nội làm sâu đậm thêm đời sống chiêm niệm, và tính hướng ngoại cổ võ việc sáng tạo các sứ vụ.

Hãy sống với tính khí chúng ta như những ơn sủng để giúp đời sống tâm linh chúng ta sâu đậm hơn.

Henry Nouwen

--