NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỠNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Thu, Jul 29 at 4:34 AM
Khô Khan Tinh Thần

Ðôi khi chúng ta cảm thấy đời sống tinh thần khô khan khủng khiếp. Chúng ta không muốn cầu nguyện, không cảm được sự hiện diện của Thiên Chúa, chán nản với những nghi thức phụng vụ, và ngay cả nghĩ rằng những gì chúng ta biết về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu, và Chúa Thánh Thần thì không hơn gì chuyện thần thoại của trẻ em.

Bởi thế, thật quan trọng để nhận biết rằng hầu hết những tâm tình và tư tưởng chỉ là những tâm tình và tư tưởng, và Thần Khí Thiên Chúa ngự ở bên ngoài tâm tình và tư tưởng. Ðể cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm tình và tư tưởng, đó là một ơn sủng lớn lao. Nhưng khi không cảm nhận được sự hiện diện ấy, nó không có nghĩa là Thiên Chúa không hiện diện. Nó thường có nghĩa là Thiên Chúa mời gọi chúng ta trung tín hơn.

Chính trong những lúc khô khan tinh thần mà chúng ta phải bền chí thi hành những công việc tinh thần để có thể lớn lên trong sự tương giao mật thiết với Thiên Chúa.

Henry Nouwen

--