NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wed, Aug 11 at 5:05 AM
Tin Tưởng Ở Kết Quả

Chúng ta thuộc về một thế hệ muốn nhìn thấy kết quả các công việc chúng ta làm. Chúng ta muốn đạt nhiều kết quả và muốn thấy tận mắt những kết quả này.

Nhưng đó không phải là phương cách của Nước Trời. Thường thường việc làm chứng nhân cho Thiên Chúa không đưa đến những kết quả nhãn tiền. Chính Chúa Giêsu chết một cách thảm bại trên thập giá. Không có sự thành công gì để hãnh diện. Nhưng, vô số kết quả của cuộc đời Chúa Giêsu thì vượt ra ngoài giới hạn của con người.

Là những chứng nhân trung kiên của Chúa Giêsu chúng ta phải tin tưởng rằng cuộc đời chúng ta cũng sinh ích lợi, dù chúng ta không thể nhìn thấy những kết quả ấy. Chỉ những người sau chúng ta mới có thể nhìn thấy những kết quả này.

Ðiều quan trọng là chúng ta yêu thương như thế nào, Thiên Chúa sẽ biến tình yêu chúng ta thành mầu mỡ, dù chúng ta có thấy kết quả đó hay không.

Henry Nouwen

--