NGƯỜI TÍN HỮU TRUỔNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mon, Oct 18 at 5:18 AM
Tin Giáo Hội

Giáo Hội là một đối tượng của đức tin.

Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng, "Tôi tin Thiên Chúa, Ðức Chúa Cha... tin Chúa Giêsu Kitô, Con một của Người... tin Chúa Thánh Thần, tin Giáo Hội công giáo thánh thiện, tin cộng đồng các thánh, tin sự tha tội, tin sự sống lại của thân xác và tin vào sự sống vĩnh cửu." Chúng ta phải tin Giáo Hội! Kinh Tin Kính không nói rằng Giáo Hội là một tổ chức chỉ để giúp chúng ta tin Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Không, chúng ta được kêu gọi để tin vào Giáo Hội với cùng một đức tin mà chúng ta tin vào Thiên Chúa.

Tin vào Giáo Hội thì thường khó hơn là tin vào Thiên Chúa. Nhưng bất cứ lúc nào chúng ta tách biệt đức tin nơi Thiên Chúa với đức tin nơi Giáo Hội, thì chúng ta đã trở nên những người không có đức tin.

Thiên Chúa đã ban Giáo Hội như một chỗ để Thiên Chúa trở nên Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.

Henry Nouwen

--