NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tue, Oct 19 at 9:03 AM
Hai Khía Cạnh của Một Ðức Tin

Đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa, là Ðấng đã sai Con một Người để trở nên Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, và là Ðấng cùng với Con Người, sai Chúa Thánh Thần đến để trở nên Thiên-Chúa-ở-giữa-chúng-ta.

Đức tin này không thể có thực nếu chúng ta không tin vào Giáo Hội. Giáo Hội thì dường như không thể là một cộng đồng nhân loại mà qua đó Thiên Chúa chọn để tiết lộ tình yêu của Người dành cho chúng ta. Nói như thế cũng giống như cho rằng không thể nào Thiên Chúa lại sinh ra trong lòng một trinh nữ sống ở ngôi làng hẻo lánh tại Trung Ðông gần hai ngàn năm trước, cũng không thể nào Thiên Chúa lại muốn tiếp tục sự cứu độ qua một cộng đồng nhân loại luôn luôn tan nát vì tranh giành, vì thiên kiến, vì tranh chấp quyền bính, và trò chơi quyền lực.

Tuy nhiên, tin ở Chúa Giêsu và tin ở Giáo Hội là hai khía cạnh của một đức tin. Dường như không thể nhưng lại là ý Chúa!

Henry Nouwen

--