NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mon, Jul 11 at 5:30 AM
Lúc Ðể Nhận và Lúc Ðể Cho Ði

Thật quan trọng để biết khi nào chúng ta cho đi và khi nào chúng ta cần nhận lại.

Thường chúng ta có khuynh hướng cho đi, ban phát, và cho đi mà không cần nhận lại. Chúng ta có thể nghĩ đây là dấu chỉ của sự độ lượng hoặc ngay cả nghĩa cử anh hùng. Nhưng thái độ tự hào khi nói rằng,

"Tôi không cần sự giúp đỡ của người khác. Tôi chỉ muốn cho đi" thì chưa đủ. Khi chúng ta liên tục cho đi mà không được nhận lại, chúng ta sẽ kiệt quệ. Chỉ khi nào chúng ta chú ý chăm sóc đến những nhu cầu của thân xác, tình cảm, trí tuệ, và tinh thần thì chúng ta mới có thể là một người cho đi cách vui vẻ.

Có lúc để cho và có lúc để nhận. Chúng ta cần quân bình thời gian cho và nhận nếu chúng ta muốn sống cách lành mạnh.
Henry Nouwen

--