NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tue, Jul 12 at 5:03 AM
Trở Nên Bánh Cho Thế Gian

Khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh, bẻ ra, và trao cho các môn đệ, Người đã tóm lược cuộc đời Người trong những hành động này.

Từ thuở đời đời Chúa Giêsu đã được chọn, được chúc phúc trong sự thanh tẩy của Người ở sông Gio-đan, bị tan nát trên thập giá, và được trao ban như của ăn cho thế gian. Ðược chọn, được chúc phúc, bị tan nát, và được cho đi là hành trình mầu nhiệm của Con Thiên Chúa, Ðức Giêsu Kitô.

Khi chúng ta cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, và ban phát với lời nói "Ðây là Mình Thánh Ðức Kitô", chúng ta nói lên lời hứa thay đổi cuộc đời chúng ta phù hợp với cuộc đời của Ðức Kitô.

Chúng ta cũng muốn sống như những người được chọn, được chúc phúc, và bị tan nát, và vì thế trở nên bánh cho thế gian.
Henry Nouwen

--