NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wed, Jul 13 at 7:09 AM
Ðược Chọn

Chúa Giêsu được chọn bởi Thiên Chúa. Người là Ðấng Ðược Chọn.

Từ thuở đời đời Thiên Chúa đã chọn người Con quý giá nhất của Người để cứu chuộc nhân loại. Ðược chọn nói lên một tương giao đặc biệt, được biết và được yêu thương trong một phương cách độc đáo, được dành riêng.

Trong xã hội, việc chúng ta được chọn thường bao hàm ý nghĩa những người khác thì bị loại bỏ. Nhưng điều này không đúng với Thiên Chúa. Người chọn Con Người để tiết lộ cho chúng ta biết chính chúng ta cũng được chọn.

Trong Nước Trời không có sự cạnh tranh hay ganh đua. Con Thiên Chúa đã chia sẻ sự được chọn của Người với chúng ta. Trong Nước Trời mỗi người đều có giá trị và độc đáo,

Và mỗi người được ban cho con mắt để nhìn thấy rằng người khác cũng được chọn và hãy vui mừng với điều ấy.
Henry Nouwen

--