NGAY TRO VE NHA CHA # 109 = THANG CAC LINH HON Print

NHẬN ƠN ĐẠI XÁ -THÁNG CÁC LINH HỒN.


Ngày 1 và ngày 2 của tháng 11, những tín hữu Công giáo đến bât cứ Thánh Đường Công giáo nào, sau khi tham dự Thánh Lễ, ở lại và quỳ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, hợp với ý chỉ của ĐGH, sẽ được lãnh một ơn đại xá. Phải nhường ơn đại xá cho các đẳng linh hồn.

Và kể từ ngày 1 cho đến hết ngày 8 của tháng 11, những tín hữu Công giáo nào đến viếng nghiã trang Công giáo, đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, và hợp ý với ý chỉ của ĐGH, sẽ nhận được một ơn đại xá. Nhớ phải nhường ơn đại xá cho các linh hồn luyện ngục.

PT - dựa theo bản tin của Nhà Thờ Công Giáo -

---------------------------