CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 97 = AN HUE CUOI CUNG Print

ÂN HUỆ CUỐI CÙNG - Trầm Thiên Thu (2)
Apr 25 at 6:17 PM

ÂN HUỆ CUỐI CÙNG

Hãy mau đáp lại bây giờ

Khi mà vẫn kịp trong Giờ Xót Thương

Người ơi! Mau đến tựa nương

Suối nguồn Thương Xót muôn trùng bao la

Cửa Thương Xót, cửa nhân từ

Ai dám chối từ bị xử công minh

Thời kỳ cuối đã rành rành

Rồi ngày công lý sẽ nhanh đến gần

Là ngày Đức Chúa quang lâm

Ngày công lý ấy muôn phần khiếp kinh

Người ơi! Đừng có coi khinh

Cũng đừng giả điếc, ngông nghênh ngang tàng

Không tin Lòng Chúa Thương Xót

Thật là bất hạnh vô cùng, người ơi!

Lòng Thương Xót của Chúa Trời

Là ân huệ cuối cùng thời chúng ta

Chuyện về hỏa ngục không đùa

Hoàn toàn có thật không hề sai đâu!
TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển
Hồng