CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Sat, Dec 11 at 12:04 AM
Hội Thánh là một hội đoàn, một cộng đồng những người nơi Chúa Jesus được kêu gọi, bao gồm những tín hữu Do Thái và những tín hữu dân Ngoại.

Ê-phê-sô 1:22-23 nói: "...Ngài đã đặt vạn vật dưới chân Chúa Cứu Thế làm đầu mọi sự vì Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài...

Đây không phải là sự mô tả về một 'tổ chức nhà thờ', một giáo phái có cấu trúc hoặc một tổ chức tương tự. 'Tổ chức này' nằm trong tất cả các 'tổ chức nhà thờ' và thậm chí là vượt ra bên ngoài!

Ê-phê-sô 2:11-22 : Vậy hãy nhớ lại rằng trước kia anh em là dân ngoại theo phần xác, bị những kẻ tự xưng là người được cắt bì trong thân xác, bởi tay con người, gọi anh em là kẻ không cắt bì. Cũng hãy nhớ lúc ấy, ở trần gian nầy,
anh em không có Chúa,
không có quyền công dân Y-sơ-ra-ên, xa lạ đối với giao ước của lời hứa,
không có hi vọng, không có Đức Chúa Trời.

Nhưng trong Đấng Christ Jêsus, anh em là người trước kia xa cách,
bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ.
Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài, như vậy sự bình an được thực hiện; và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt.
Vậy, Ngài đã đến rao giảng bình an cho anh em là những người ở xa, và bình an cho những người ở gần.
Vì nhờ Ngài mà cả hai nhóm chúng ta đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Thánh Linh.
Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời; anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri mà chính Đấng Christ Jêsus là đá góc nhà.
Trong Ngài, cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa.
Trong Ngài, anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó, để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh....

-----------------------------------------