CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỞI - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Wed, Jan 5 at 1:17 AM
Thánh Vịnh 2:1-6

1 Tại sao các nước náo loạn? Các dân mưu phản hư không? 2 Các vua trần gian nổi dậy, Các lãnh tụ cùng nhau hội nghị chống CHÚA Và Đấng xức dầu của Ngài. (Họ bảo:) 3 "Chúng ta hãy bẻ ách, Tháo cùm của họ khỏi chúng ta." 4Đấng ngự trên trời cười, Chúa chế nhạo chúng nó. 5 Bấy giờ, trong cơn thịnh nộ, Ngài khiển trách chúng nó. Trong cơn giận dữ, Ngài làm chúng nó kinh hoàng. 6 Thật vậy, chính Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn, Là núi thánh Ta.

Vở Kịch về Đấng Mê-si-a là tên gọi của Kinh Thánh (bản dịch Jerusalem) dành cho Thánh Vịnh 2. Tên gọi nầy khẳng định Thánh Vịnh nầy nói về Đấng Cứu Rỗi, Đấng Hứa Ngôn, niềm hy vọng của dân Y-sơ-ra-ên và của thế giới, một ngày kia sẽ là Vua cai trị trên toàn cầu, của một Vương Quốc không thuộc về thế giới nầy (Gioan 18:36).

Có đến 8 lần Kinh Thánh Tân Ước trích dẫn Thánh Vịnh 2 để nói về vị Vua đời đời ấy, để chúng ta biết được Thánh Vịnh nầy quan trọng như thế nào. Mặc dù Thánh Vịnh 2 không nói ai là tác giả, nhưng có lẽ theo truyền thống Do Thái chính là vua Đa-vít. Điều nầy được khẳng định qua lời của Phi-e-rơ trong bài giảng bất hủ của ông:

Chúa đã nhờ Đức Thánh Linh phán dạy qua môi miệng Đa-vít, đầy tớ Ngài, cũng là tổ phụ chúng tôi: "Tại sao các nước nổi giận và các dân âm mưu vô ích? Các vua trên thế gian và các lãnh tụ họp nhau chống nghịch Chúa và Chúa Cứu Thế của Ngài. (Tông Đồ Công Vụ. 4:25-26)

Xin Chúa dạy thêm cho chúng con về Chúa qua Thánh Vịnh này. Amen.

----------------------------------------