CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Sun, Feb 13 at 6:13 PM
Bạn có đang phải đối mặt với một căn bệnh khó chữa, hay sự đau yếu mệt mỏi hay một chứng bệnh nào đó và muốn kêu cầu với Chúa để nhận được sự chữa lành nhưng không biết phải cầu nguyện như thế nào không?

Gia-cô-bê 5:14-16 "Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều."

Chúa phán với chúng ta qua lời cầu nguyện, Ngài có thể trò chuyện với chúng ta và sử dụng chúng ta để làm những điều lạ lùng cho sự vinh hiển của Ngài.
Khi bạn sử dụng những lời cầu nguyện này để cầu xin sự chữa lành, bạn hãy đến với Chúa với sự đầu phục và trông cậy trọn vẹn để Đức Thánh Linh làm việc qua bạn và trên đời sống bạn.
Tôi cầu xin Chúa rằng bạn sẽ tìm thấy sự chữa lành mầu nhiệm tuyệt vời khi bạn tìm kiếm mục đích của Chúa trên cuộc đời của bạn –
vì ý tưởng của Ngài nghĩ đối cùng chúng ta là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để chúng ta được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình!

Dưới đây là các câu Thánh Kinh bạn điền TÊN mình vào hay là CON chỗ .......Bạn hãy nắm lấy lời hứa Chúa cho mình, là lời cầu nguyện xin sự chữa lành.

Mác-cô 5:34 "Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin ....(con ) đã cứu ...(con); hãy đi bình an và được lành bịnh."

Thánh Vịnh 107:19-21
"Bấy giờ trong cơn gian truân .....(họ) kêu cầu Đức Gia-Vê, Ngài bèn giải cứu ....(họ) khỏi điều gian nan.
Ngài ra lệnh chữa .....(họ) lành, rút ....(họ) khỏi cái huyệt.
Nguyện.....(người ta) ngợi khen Đức Gia-vê vì sự nhân từ Ngài,
Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho....con (loài người.)"

I-saia 53:4-5 "
"Thật người đã mang sự đau ốm của .....(chúng ta), đã gánh sự buồn bực của .....(chúng ta); mà....(chúng ta) lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.
Nhưng người đã vì tội lỗi ......(chúng ta) mà bị vết, vì sự gian ác .....(chúng ta) mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu .....(chúng ta) được bình an, bởi lằn roi người ......(chúng ta) được lành bịnh."

Giê-rê-mia 17:1
"Hỡi Đức Gia-vê, Xin Ngài chữa ....(tôi) thì ....(tôi) sẽ được lành;
xin Ngài giải cứu ...(tôi) thì ...(tôi) sẽ được rỗi: Vì Ngài là Đấng mà ....(tôi) ngợi khen."

------------------------------------------------