CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - KẺ TIN CHÚA SẼ NHẬN LỜI Print

Chi Tran

KẺ VỮNG LÒNG TRÔNG CẬY ĐƯỢC CHÚA NHẬN LỜI

Có một người Do Thái tên là Héc-măng giàu có lắm. Ông hay đánh đàn nhà thờ trong lúc chầu Mình Thánh.
Một hôm, khi thày cả bước lên bàn thờ cầm mặt nhật quay mặt ra ban phép lành thì Chúa mở lòng ông bỏ đạo Do Thái mà trở lại đạo thật. Về sau ông được lên bậc thày cả và vào dòng Đức Bà núi Ca-mê-lô.

Từ khi ông Héc-măng trở lại đạo thật cho đến khi chết, ngày nào ông cũng chầu mình thánh hai ba giờ. Trong giờ chầu ông hết lòng kêu van xin Chúa soi sáng mở lòng cho mẹ mình bỏ đạo Do Thái, mà theo đạo thật. Ông cũng ăn chay hãm mình có ý xin ơn ấy.
Khi được tin mẹ chết mà chưa trở lại đạo thật, ông lo buồn đau đớn quá sức, liền vào nhà thời sấp mình xuống trước mình thánh mà than thở rằng : Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng mở lòng cho con ăn năn trở lại, con đã vâng theo ơn Chúa, đã bỏ cha mẹ anh em của cải và mọi sang trong vui vẻ thế gian mà làm tôi Chúa trong nhà dòng. Nếu Chúa có định cho con đổ máu mình ra vì Chúa, con cũng sẵn lòng. Tất cả những việc lành ấy con chỉ xin Chúa một sự này thôi : là soi sáng mở lòng cho mẹ con trở lại đạo thật. Chúa đã chẳng ban sự ấy cho con ; Chúa để mẹ con mất linh hồn đời đời sao.
Ông Hec-măng vừa than thở vừa khóc lóc chảy nước mắt ra.

Đang khi ông đau đớn làm vậy, thì nghe tiếng Chúa phán bảo rằng :
- hỡi con, sao con hèn tin thế ấy ? sao con chẳng tin : kẻ vững lòng cầu nguyện sẽ được những lời mình xin. Cha đã nhận lời con, vì khi mẹ con sắp qua đời, Cha đã mở lòng mẹ con ăn năn tội cách trọn. Mẹ con đã được rỗi linh hồn, nhưng bây giờ con đang phải giam phạt trong luyện ngục. Con hãy ra sức cầu nguyện và làm nhiều việc lành phúc đức mà cứu lấy linh hồn mẹ con cho được chóng ra khỏi đấy mà lên thiên đàng.

Ông Héc-măng nghe những lời ấy thì vui mừng quá sức. Từ hôm ấy ông đem hết tâm hồn hết sức lực cầu nguyện và làm các việc lành phúc đức chỉ cho linh hồn mẹ. Chẳng khỏi bao lâu Chúa lại soi sáng cho ông biết mẹ ông đã được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ đời đời rồi.

Vậy ta hãy noi gương ông Héc-măng mà vững lòng cầu nguyện cho cha mẹ anh em cùng hết mọi linh hồn nơi luyện ngục.
TÍCH CÁC LINH HỒN

-------------------------------------------------