CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - NHỮNG NAN ĐỀ CỦA BẠN Print

Vicky Vu
Wed, May 4 at 1:38 PM

"Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa," (1PHÊ-RÔ/Phi-e-rơ 1:7a)

Để hiểu hoặc chịu đựng được bất cứ điều gì, bạn phải thấy được nguyên do của nó. Đề cập đến mục đích của Đức Chúa Trời sau những nan đề của chúng ta. Tôi không biết bạn đang trải qua hoàn cảnh nào hôm nay. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta:

"Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy." (Rô-ma 5:3-4)

Chúng ta có thể vui mừng trong đau khổ không phải vì những gì nó gây ra cho mình, nhưng vì những gì chúng ta biết về nó: hoạn nạn sinh ra nhịn nhục, và nhịn nhục sanh ra phẩm cách. Khi Đức Chúa Trời thử bạn, hãy biết rằng mục đích của Ngài là làm cho bạn càng trở nên trọn vẹn hơn trong Chúa Jesus.

Thảo Luận

Đức Chúa Trời dạy bạn điều gì qua những thử thách bạn đã gặp?
Chịu đựng một điều gì đó nghĩa là gì?
Làm sao để bạn có thể bày tỏ niềm vui giữa cơn hoạn nạn?

Mục Sư Rick Warren

------------------------------------------------