HOC HOI DE SONG DAO # 32 = NAM DUC TIN 2 Print

NĂM ĐỨC TIN :

CẦN THIẾT NGHE LỜI CHÚA VÀ LÃNH CÁC BÍ TÍCH

Năm Đức Tin sẽ chính thức mở ra trong toàn Giáo Hội từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013.

Trong Năm Đức Tin này, Đức Thánh Cha Bê-nê-đich-tô 16 đăc biệt nhấn mạnh đến việc tân phúc âm hóa để quảng bá đức tin Kitô-Giáo ( New Evangelization for the transmission of Christian Faith).

Tân Phúc Âm hóa có nghia là đọc lại lời Chúa cách thấu đáo hon để từ đó thêm biết sống niềm tin Kitô Giáo cách thiết thực và có sức thuyết phục nguời khác tin yêu Chúa để cùng huởng hạnh phúc Nuớc Trời nhu lòng Chúa mong muốn " cho mọi nguời đuợc cứu rỗi và nhận biết chân lý" ( 1 Tm 2 : 4)

Phúc Âm sự Sống ( Gospel Of Life) mà Chúa Kitô đã rao giảng trên 2000 năm truớc đây đang bị "văn hóa của sự chết" thách đố nặng nề, vì nó đang lôi cuốn đuợc nhiều nguời sống theo nó kể cả những nguời đa lãnh Phép rửa để đuợc tái sinh trong sự sống mới, nhung nay đang bị "văn hóa của sự chết" lôi kéo vào hố giệt vong vì thực chất vô luân vô đạo của trào luu tục hóa thế giới hiện nay.Hậu quả là có nhiều nguời Công giáo-cách riêng giới trẻ- đa không thực hành đức tin nhu tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, xung tội, ruớc Mình Máu Chúa Kitô. Có nguời cò bỏ theo Tin Lành, Baptist, Methodist..

Do đó, cần thiết phải đuợc tái Phúc Âm hóa, nghia là đuợc nghe lại lời Chúa Kitô, vì chỉ có Nguời " mới có những lời đem lại sự sống đời đời" nhu Phêrô đa ttả lời Chúa một ngày kia sau khi nhiều môn đệ khác " đa rút lui, không còn đi với Nguời nữa." ( Ga : 6: 66, 68)

Họ rút lui vì cho là chuớng tai khi nghe Chúa nói Nguời là Bánh từ trời xuống cho những ai ăn thì sẽ đuợc sống đời đời.

Sự cần thiết phải nghe Lời Chúa:

Thiên Chúa đa nói với con nguời qua miệng các Ngôn sứ ( prophets) trong thời Cựu Uớc nhu ông Mô Sê đã nói với dân Do Thái xua nhu sau:

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : Hãy ra lệnh cho con cái Israel và nói với chúng lời của Ta

: " Vào đúng thời đúng buổi, các nguoi sẽ chăm lo dâng lên Ta lễ vật , luong thực duới hình thức hỏa tế nghi ngút huong thom, làm thỏa lòng Ta."( Ds 28: 1-2)

Lại nữa, qua miệng ngôn sứ Ê-dê-kien ( Ezekiel) Thiên Chúa đã phán những lời cảnh cáo kẻ gian ác ở mọi thời đại và mọi noi trên mặt đất này nhu sau:

" phần nguoi, hởi con nguời. Ta đa đặt nguoi làm nguời canh gác cho nhà Israel

Nguoi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. Nếu Ta phán

Với kẻ gian ác rằng : "hỡi tên gian ác chắc chắn nguoi phải chết" mà nguoi không chiu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đuờng xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhung Ta sẽ đoi nguoi đền nợ máu nó. Nguợc lại, nếu nguoi đã bảo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đuờng của nó mà trở lại, nhung nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn nguoi, nguoi sẽ cứu đuợc mạng sống mình." ( Ed 33: 7-9)

Thiên Chúa phán dạy dân Do Thái truớc tiên và cung nói cho mọi dân trên toàn thế giới biết Thánh Ý của Nguời để họ biết sống xứng đáng hầu đuợc cứu rỗi và vui huởng hạnh phúc Nuớc Trời. Hạnh phúc Nuớc Trời là đuợc chiêm nguỡng Thánh Nhan Chúa trên noi vinh hằng đô, sau khi mọi nguời phải trải qua cái chết trong thân sác vì hậu quả của tội lỗi.Những cái chết về thể lý không quan trọng bằng cái chết của linh hồn nếu trong cuộc sống trên trần thế này con nguời đa tự do chọn lựa con đuờng đua đến cái chết đáng sợ đó. Cứ nhìn vào thực trạng của con nguời sống hiện nay, ta có thể hình dung đuợc ai là nguời muốn sống hạnh phúc vinh cửu với Thiên Chúa trên Nuớc Trời và ai là những nguời đang tự ý khuớc từ hạnh phúc đó. Họ chính là những kẻ đang làm ngo hay từ chối lời mời gọi của Chúa vào dự Bàn Tiệc Nuớc Trời vì nhiều lý do riêng tu.Có những nguời đang mải mê tìm tiền bạc và mọi vui thú vô luân vô đạo để huởng thụ trong giây phút hiện tại mà không thắc mắc gì về số phận mai sau. Có những kẻ đang sống trong hận thù, ghen nghét, chia rẽ, chém. giết nguời khác về thể lý hay về tinh thần, dâm ô nhất là ấu dâm ( child prostitution), một tội ác rất nghê tởm và khốn nạn của con nguời thời nay.Đây là con đuờng đua đến sự chết đời đời nhung lại có nhiều nguời muốn đi và đang ung dung đi trên đó ở khắp mọi noi trên thế giới.

Truớc thực trạng đáng buồn này, là tín hữu Chúa Kitô, chúng ta phải sống đức tin có Chúa nhu thế nào để phân biệt chúng ta với những nguời không có niềm tin hay có mà đã đánh mất niềm tin ấy vì những cạm bẫy của văn hóa sự chết ?

Chúng ta có lắng nghe lời Thiên Chúa phán bảo qua các ngôn sứ thời Cựu Uớc và nhất là qua Chúa Giêsu vào thời sau hết hay không, vì Thiên Chúa đã " phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.Thiên Chúa đã nhờ Nguời mà dựng nên vu trụ, và đã đặt Nguời làm Đấng thừa huởng muôn loài muôn vật." ( Dt 1 : 2)

Nghia là qua Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã mặc khải trọn vẹn Thánh Ý Nguời cho nhân loại,

Cho nên: " Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy

.......

Và lời anh em nghe đây

Không phải là của Thầy

Nhung là của Chúa Cha, Đấng đa sai Thầy." ( Ga 14 : 23, 24)

Chúa Giêsu đa chọn các Tông đồ và sai họ đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và chữa lành cho các bệnh nhân nhu ta đọc thấy trong Kinh Thánh Tân Uớc. Chúa đa trao cho các ông trọng trách thay mặt Chúa để đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho muôn dân để ai nghe các ngài thì cung nghe lời Chúa nhu Chúa đã quả quyết:

" Ai nghe anh em là nghe Thầy, và ai khuớc từ anh em là khuớc từ Thầy.

Mà ai khuớc từ Thầy là khuớc từ Đấng đa sai Thầy." ( Lc 10: 16)

Nhu thế, nghe lời dạy của các Tông Đồ xua và nghe Giáo Hội ngày nay là nguời kế vị các Tông Đồ dạy với Quyền Giáo Huấn ( Magisterium) là nghe chính Chúa Kitô. Mà nghe Chúa Kitô là nghe Chúa Cha, Đấng đa sai Chúa Kitô đến trần gian làm Con Nguời " để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn nguời." ( Mt 10: 45)

Do đó, đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta sẽ nghe lại Lời Chúa cách sâu sắc hon, để từ đó thêm xác tín vào Chúa Kitô, hiện thân của Chúa Cha khi Nguời đến trần gian đi rao giảng và dạy dỗ chân lý nhu Chúa đã trả lời Tổng Trấn Philatô xua nhu sau:

" Tôi đa sinh ra và đã đến thế gian vì điều này

Đó là để làm chứng cho sự thật

Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi.( Ga 18: 37

Sự thật mà Chúa Giêsu nói ở đây là sự thật có Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành muôn loài muôn vật hữu hình và vô hình- trong đó có con nguời đuợc Thiên Chúa yêu thuong đến nỗi đa trao nộp chính Con Một Nguời là Chúa Kitô để cho muôn nguời đuợc cứu độ nhờ máu Nguời đa đổ ra trên thập giá làm Hy Tế đền tội thay cho muôn dân. Đây là sự thật mà nguời tín hữu chúng ta phải tin và tuyên xung bằng hành động biết on thiết thực là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và xa tránh mọi tội lỗi vì chỉ có tội mới cắt đứt tình thân giữa ta và Thiên Chúa. Và cung chỉ có tội mới đóng đanh Chúa Kitô một hay nhiều lần nữa trong tâm hồn chúng ta. Cho nên, sống cho sự thật này là sống đức tin có chiều sâu thực sự và có sức thuyết phục nguời khác.

Vì thế, để bồi duỡng cho đức tin ấy trong Năm Đức Tin này, mỗi nguời tín hữu chúng ta cần đọc lại và suy gẫm lời Chúa trong các Tin Mừng để biết Chúa yêu thuong chúng ta đến mức nào, để từ đó thêm quyết tâm sống đức tin, đức cậy và đức mến cách sống động hon nữa hầu chống lại những ảnh huởng tai hại của văn hóa sự chết đang lan tràn khắp noi và đầu độc biết bao nguời già trẻ, nam, nữ.

II-Sự cần thiết năng lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa Giải:

Ngoài việc chú tâm đọc lại lời Chúa để hiểu rõ hon thánh ý của Nguời cho mỗi nguời chúng ta, việc năng lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa giải cung quan trọng không kém trong Năm Đức Tin này.

Thật vậy, tình trạng sống Đạo của nhiểu nguời ở nhiều noi thật đáng buồn.Số nguời đi lễ ngày Chúa Nhật và xung tội chiều thứ bảy đa giảm sút đáng quan ngại. Rật nhiều nguời có du giờ đi du hí, nhẩy nhót, ăn uống vui choi thiếu lành mạnh cuối tuân, thâu đem, nhung lại không có giờ đi lễ, đi cầu nguyện ! Nhu thế làm sao chứng tỏ mình có đức tin giữa những nguời không tin ?

Ta không thể nói nhu một số nguời rằng đạo tại tâm, không cần thực hành bề ngoài.Lại nữa, có xung tội thì xung với Chúa chứ không cần qua linh mục.

Đây là những quan niệm rất sai lầm về việc sống Đạo của Nguời tín hữu Công giáo thời nay Chúa Kitô đa ban các Bí Tích cho chúng ta nhu phuong tiện cứu rỗi rất cần thiết , nên trong Năm Đức Tin này, cần phải đặc biệt nói đến hai Bi Tích quan trọng nhất là Thánh Thể và Hòa giải

Với Bí tích Thánh Thể, chúng ta truớc hết đuợc tham dự Hy tế của Chúa Kitô cử hành trên bàn thờ ngày nay cùng thể thức và mục đích của Hy Tế Chúa đa dâng lên Chúa Cha xua trên thập giá. Nên mỗi lần tham dự tích cực vào Thánh lễ, chúng ta cung hiệp dâng với Chúa Giêsu hiện diện bí tích noi thừa tác viên con nguời là Giám mục hay linh mục để dâng lại Hy Tế Nguời đa một lần dâng trên thập giá đễ xin on tha thứ và cứu chuộc cho toàn thể nhân loại.Cho nên tham dự Thánh Lễ cách tích cực là thể hiện đức tin cách sống động, vì không có việc đạo đức nào đẹp lòng Chúa hon là dâng và hiệp dâng Thánh Lễ Tạ On để cùng với Giáo Hội ca ngợi và cảm tạ Chúa Cha nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần.

Khi tham dự Thánh lễ, ta đuợc nghe Lời Chúa và đuợc ăn Mình, uống Máu Chúa Kitô để đuợc sống đời đời nhu Chúa Giêsu đã hứa: " Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì đuợc sống muôn đời,, và Ta sẽ cho nguời ấy sống lại vào ngày sau hết." ( Ga 6: 54)

Liên quan đến việc chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để ruớc Chúa vào lòng, Giáo Hội khuyên nhủ các tín hữu năng xung tội qua bí tích hòa giải để đuợc tha mọi tội năng và nhẹ đa mắc phạm vì yêu đuối con nguời.Nguời Công Giáo không thể nói nhu anh em Tin Lành là chỉ cần trực tiếp xung tội trực tiếp với Chúa, chứ không qua trung gian của ai. Nói thế là chối bỏ điều Chúa Giêsu đa nói rõ trong Phúc Âm Thánh Gioan nhu sau:

: anh em tha tội cho ai thì nguời ấy đuợc tha

Anh em cầm giữ ai thì nguời ấy bị cầm giữ." ( Ga 20: 22)

Truớc đó, Chúa cung đa trao cho Phêrô quyền tháo gỡ và cầm buộc ,tức là đuợc tha tội cho con nguời nhân danh Chúa Kitô ( in persona Christi):

" Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nuớc Trời : duới đất anh cầm buộc điều gì , trên trời cung sẽ cầm buộc nhu vậy; duới đất anh tháo gỡ điều gì ,trên trời cung sẽ tháo gỡ nhu vậy." ( Mt 16:19)

Nhu thế rõ ràng Chúa Kitô đa trao quyền tha tội cho các Tông Đồ truớc tiên và cho Giáo Hội ngày nay, cụ thể là cho các Giám mục và Linh mục đuợc quyền tha tội cho mọi hối nhân nhân danh Chúa.

Do đó, đi xung tội với một linh mục là nói lên niềm tin vào lời Chúa đa dạy trên đây.Cung cần nói thêm là linh mục, dù bất xứng ra sao truớc mặt nguời đời, nhung khi nhân danh Chúa Kitô để tha tội cho ai thì nguời ấy đuợc tha vì chính Chúa Kitô tha tội cho nguời ấy qua tay linh mục là thừa tác viên thay mặt Chúa. Cho nên, đừng ai nghi ngại việc này mà không năng đến với Chúa Kitô qua Bí tích hòa giải.Năng xung tội , năng ruớc Mình Thánh Chúa là phuong thế hữu hiệu nhất để trở nên giống Chúa và có hy vọng chắc chắn đuợc cứu rỗi để sống hạnh phúc vinh cửu trên Nuớc trời mai sau.

Tóm lại, Năm Đức Tin là thời co thuận tiện cho chúng ta tái xác định lòng tin vững vàng vào Chúa , lòng mến yêu Nguời thiết tha và hy vọng chắc chắn đuợc "thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đa thoát khỏi cảnh hu đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này." ( 1 Pr 1: 4).

Chúng ta cùng cầu xin cho sự thành công của Năm Đức Tin để canh tân đời sống đức tin của toàn thể dân Chúa trong Giáo Hội.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn