THIEN CHUA LA CHA CUA TOI # 242 - TON THO CHUA Print

NGÀY 28 THÁNG SÁU
Thiên  Chúa là Cha của tôi :TÔN THỜ

Vâng, người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa, kẻ ngay lành được ở trước Thánh Nhan - Tv 140:14

Thiên Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta tôn thờ Ngài - tìm kiếm ý nghĩa và giá trị của chúng ta trong Ngài. Tội lỗi và sự bất tuân đối với Ngài làm cho chúng ta xa cách Ngài, khiến chúng ta hướng tới người khác, hoạt động khác hoặc vật khác. Đó cũng là cách tôn thờ, nhưng Kinh Thánh gọi đó là tôn thờ ngẫu tượng, nghĩa là chúng ta tôn thờ người hoặc vật khác thay vì tôn thờ Thiên Chúa.

Tôn thờ là động thái sâu xa và thân mật, Kinh Thánh mô tả sự tôn thờ được vua Đa-vít thể hiện qua động thái thể lý. Khi đọc các câu Thánh Vịnh dưới đây, hãy coi đó là cách biểu hiện đơn giản về tình yêu dành cho Thiên Chúa, Đấng là Cha ngự trên trời.

Sự tôn thờ hướng vào trong và hướng ra ngoài, dù chúng ta tôn thờ ai hoặc cái gì. Hãy diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa. Ngài vẫn đang thể hiện tình yêu của Ngài dành cho bạn.

Tv 5:8 - Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa; con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.

Tv 7:18 - Con xin tạ ơn Chúa, bởi vì Người công minh chính trực, con đàn ca mừng danh Chúa Tối Cao.

Tv 9:1 - Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.

Tv 63:5 - Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

Lạy Thiên Vương toàn năng, khi con ở trước Thánh Nhan Ngài, con biết con sẽ phản ánh sự thánh thiện của Ngài. Xin giúp con thể hiện tình yêu của con đối với Ngài ngay bây giờ, mọi lúc và mọi nơi.

Trích ra từ:
SỨC MẠNH ĐỂ PHỤC VỤ THIÊN CHÚA VÀ CỘNG ĐỒNG Nguyên tác: STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY Chuyển ngữ: TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:
Hồng

-----------------------------